Home!
Informační stránka předmětu Fyzika
pro studenty kombinovaného studia oborů C010K, C704K a C610K.
(LS 2010/2011)
Aktualizováno 09. 09. 2011
Přednášející: Doc. Miloš Steinhart

V rámci laboratoří a o prázdninách budu zkoušet fyziku FI v termínech:

3.6. od 16. hod.,

11.6. od 8 hod.,

18.6. od 8 hod.,

20.6. od 10 hod.,

23.6. od 17 hod. na UMCH* Praha,

27.6. od 10 hod.,

30.6. od 17 hod. na UMCH* Praha,

11.7. od 8 hod.,

14.7. od 17 hod. na UMCH* Praha,

18.7. od 10 hod,

22.7. od 17 hod. na UMCH* Praha,

25.7. od 10 hod. bude přítomen i Dr. Pavel!

28.7. od 17 hod. na UMCH* Praha,

8.8. od 10 hod.,

15.8. od 10 hod., !!zatím poslední termín, se kterým počítám!!!

29.8. od 10 hod,

01.9. od 17 hod. na UMCH* Praha,

02.9. od 17 hod,

05.9. od 15 hod,

19.9. od 10 hod - vyzkouąím vąechny, kdo se dostaví!

Pokud není uvedeno jinak, zkouším ve své pracovně, místnost 06036 v budově Studentská 84. Prosím zájemce, aby mi poslali potvrzující SMS nebo email (třeba i společný) nejpozději den, v případě zkoušení na UMCH* dva dny před zkouškou! M.S.

ÚMCH je na Petřinách na konečné tramvají 1, 2 a 18. Hlaste se tam v recepci.

Vítejte na informační stránce předmětu Fyzika pro studenty kombinovaného studia.
Zde získáte aktuální informace, týkající se přednášek a požadavky ke zkoušce.
Součástí zkoušky je výpočet jednoho problému, který bude obdobou některého z příkladů, ukázaných na přednášce. Vhodné příklady k procvičování například vytvořil Dr. Jan Zajíc a vystavil je volně k dispozici na stránkách pro DFJP:
Příklady SF.
FI&II.
Neučte se je mechanicky, ale snažte se co nejlépe porozumět fyzikálnímu principu jejich řešení!
Na začátku ústní zkoušky budou každému položeny dvě až tři jednoduché otázky z tohoto seznamu. Ty by měly odhalit jeho schopnost porozumět základním principům a použít jich v běžném životě. Naučte se klást podobné otázky sami sobě!
Pro zájemce o použití fyziky v běžném životě doporučuji navšívit stránku. Velmi zajímavé jsou též přípravné texty k FO.

Spojení na přednášejícího:

Studentská 84, místnost 06 036
Telefon: 466 036 029
Telefon do kanceláře katedry: 466 036 026
Email: Milos.Steinhart@upce.cz !!! Prosím nepoužívejte diakritiku, rozhodně nikdy ne v poli 'Subject'!!!
Vyjímečně (nefunguje, když jsem mimo CZ): SMS: 608 282 434


Hlavní informace:

Program přednášek. Aktuální>>>¿

Laboratoře Anno Domini 2011

Program přednášek pro studenty denního studia pro srovnání.
Seznam otázek ke zkoušce z fyziky I a II.

Budu vděčný za každou připomínku k této stránce, k výuce nebo k činnosti katedry obecně.
Za kolektiv katedry fyziky M. Steinhart


Předběžné podmínky zkoušky:
 1. Výpočet jednoduchého příkladu.
 2. Odpověď na dvě jednoduché otázky z tohoto seznamu.
 3. Odpověď na otázku ze seznamu otázek ke zkou~Zce z fyziky I a II.
Seznam doporučené literatury :
 1. Zajíc J.: Studijní literatura dostupná ze stránky katedry.
 2. Svoboda E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus 2001
 3. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika 1-5, VUTIUM, Prometheus Brno 2001
 4. Steinhart M.: PPT prezentace pro předmět Fyzika, dostupné z této webové stránky, UAFM UPCE 2010
 5. Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky 1-3, Fragment Havlíčkův Brod 2002
 6. Cimpl Z.: Optika, UPCE 2002
 7. Tulka J., Pirkl S.: Kmity a vlny, UPCE 2004
Seznam laboratorních úloh a odkaz na návody k nim pro letní semestr 2011:

Termín 2.6.- 4.6. vedoucí Doc. Miloš Steinhart

Termín 9.6.- 11.6. vedoucí Dr. Milan Pavel

Termín 16.6.- 18.6. vedoucí Dr. Milan Pavel

 1. Balistické kyvadlo
 2. Vybíjení kondenzátoru a měření velkých odporů
 3. Kalibrace odporového teploměru, termočlánku a termistoru
 4. Hranolový spektroskop
 5. Vodič protékaný proudem v magnetickém poli
 6. Specifický náboj elektronu
Seznam otázek pro zkoušku z Fyziky I:
 1. Základy vektorového počtu, složky vektoru, směrové cosiny, základní operace s vektory.
 2. Součásti klasické a moderní fyziky. Rozměr a jednotky fyzikálních veličin. Soustava SI.
 3. Základy fyzikálních měření a zpracování výsledků.
 4. Základní pojmy kinematiky hmotného bodu - poloha, rychlost, zrychlení, pohyby přímočaré a křivočaré, pohyb hmotného bodu po kružnici.
 5. Pohyby v homogenním gravitačním poli Země - volný pád a vrhy.
 6. Newtonovy pohybové zákony, hybnost hmotného bodu a impuls síly.
 7. Práce a výkon při pohybu hmotného bodu, tření.
 8. Energie kinetická a potenciální.
 9. Newtonův gravitační zákon, práce v radiálním gravitačním poli.
 10. Intenzita a potenciál v gravitačním poli, vztah mezi intenzitou a potenciálem.
 11. Mechanika soustavy hmotných bodů. I. a II. impulsová věta. Hmotný střed.
 12. Mechanika dokonale tuhého tělesa. Rozklad silového působení na translační rotační.
 13. Centrální ráz dvou homogenních koulí.
 14. Moment síly vzhledem k bodu a vzhledem k ose otáčení, moment hybnosti hmotného bodu a tělesa.
 15. Pohybová rovnice rotačního pohybu tuhého tělesa, příklady rotačních pohybů.
 16. Moment setrvačnosti a jeho výpočet, Steinerova věta.
 17. Impuls momentu síly, zákon zachování momentu hybnosti.
 18. Kinetická energie rotujícího tělesa, práce a výkon při otáčení tuhého tělesa.
 19. Napětí, deformace, Hookův zákon, průběh deformace namáhaných těles. Potenciální energie.
 20. Vlastnosti kapalin, hydrostatický tlak v kapalinách a plynech, Pascalův zákon.
 21. Archimédův zákon, aplikace.
 22. Proudění ideální kapaliny, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, hybnost.
 23. Aplikace rovnice kontinuity a Bernoulliovy rovnice - výtok kapaliny otvorem z nádoby.
  Pitotova a Venturiho trubice, vodní vývěva apod. Aplikace zákonu hybnosti.
 24. Proudění reálné kapaliny - viskozita, laminární a turbulentní proudění.
 25. Kinematika a dynamika harmonického kmitavého pohybu hmotného bodu.
 26. Energie harmonického kmitavého pohybu.
 27. Skládání stejnosměrných a kolmých harmonických kmitů stejné frekvence a různých frekvencí.
 28. Tlumený kmitavý pohyb hmotného bodu - kvalitativně.
 29. Vlnění příčné a podélné, rovnice vlnění v bodové řadě, vlnová rovnice.
 30. Interference dvou vlnění šířících se v téže bodové řadě, stojaté vlnění.
 31. Šíření vlnění v prostoru - Huyghensův princip, odraz a lom vlnění.
 32. Energie a intenzita vlnění.
 33. Teplota, měření teploty, teplotní roztažnost pevných látek, kapalin a plynů.
 34. Stavová rovnice ideálního plynu.
 35. Teplo, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, měrná skupenská tepla, kalorimetrie.
 36. Základy kinetické teorie idálního plynu, tlak, vnitřní energie, Avogadrův a Daltonův zákon, ekvipartiční theorém.
 37. První věta termodynamická.
 38. Izochorická a izobarická změna v ideálním plynu.
 39. Tepelná kapacita plynu při konstantním tlaku a konstantním objemu.
 40. Izotermická a adiabatická změna v ideálním plynu.

Na začátek


Seznam otázek pro zkoušku z Fyziky II:
(Seznam platí bez otázek 21-25 a 31-40)
 1. Elektrický náboj, elektrostatické pole, Coulombův zákon, intenzita, tok intenzity.
 2. Gaussova věta a její aplikace; vodič v elektrostatickém poli.
 3. Práce při přemísťování nábojů v elektrostatickém poli, potenciál, vztah potenciálu a intenzity.
 4. Kapacita, kondenzátory, spojování kondenzátorů.
 5. Dielektrikum v elektrostatickém poli, vektory polarizace a indukce, permitivita.
 6. Energie elektrostatického pole.
 7. Stacionární elektrický proud, Ohmův zákon, elektrický odpor, vodivost.
 8. Závislost odporu na teplotě, spojování odporů, vnitřní odpor zdroje.
 9. Kirchhoffovy zákony, základy metod výpočtu elektrických obvodů.
 10. Práce a výkon elektrického proudu.
 11. Biottův-Savartův zákon a jeho aplikace; Ampérův zákon, magnetická indukce a intenzita.
 12. Pohyb náboje v homogenním magnetickém poli, hmotnostní spektrometr, cyklotron.
 13. Hallův jev, polarita a pohyblivost nositelů náboje.
 14. Silové působení magnetického pole na vodič protékaný proudem a na proudovou smyčku.
 15. Magnetické vlastnosti látek.
 16. Hopkinsonův zákon, magnetické obvody.
 17. Faradayův indukční zákon, výroba a přenos elektrické energie.
 18. Vlastní a vzájemná indukčnost.
 19. Přechodové jevy v RL a RC obvodu stejnosměrného proudu.
 20. Vznik střídavého proudu, efektiní hodnota, výkon střídavého proudu, použití osciloskopu.
 21. Komplexní formalismus pro vyjádření střídavých veličin.
 22. Zapojení s R,L,C; fázový diagram, resonance v elektrických obvodech.
 23. Třífázový proud, transformátor, třífázový rozvod elektrické energie.
 24. Polovodiče - vodivost vlastní a příměsová, závislost vodivosti na teplotě a osvětlení, P-N přechod, princip činnosti diody a tranzistoru.
 25. Měření elektrických veličin, princip základních měřících přístrojů.
 26. Spektrum elektromagnetického vlnění. Fyziologické účinky elektromagnetického záření.
 27. Základy geometrické optiky, Fermatův princip.
 28. Odraz a lom světla. Zobrazování zrcadlem a tenkou čočkou. Základní optické přístroje.
 29. Základy vlnové optiky, průchod světla štěrbinou a optickou mřížkou.
 30. Hranolový a mřížkový spektroskop.
 31. Záření absolutně černého tělesa.
 32. Vnější fotoelektrický jev.
 33. Rentgenové záření, vlastnosti a použití v lékařství a ve strukturní analýze.
 34. Základy obecné teorie relativity.
 35. Optická spektra, Bohrův model atomu.
 36. Základy kvantové teorie, relace neurčitosti, Schrödingerova rovnice.
 37. Částice v potenciálové jámě.
 38. Základy jaderné fyziky, radioaktivita. rozpadové řady, radioisotopy, metody detekce záření.
 39. Jaderná energetika a její ekologické problémy.
 40. Radioterapie, a fyzikální základy některých diagnostických metod v lékařství.

Na začátek

Program přednášek:

Toto jsou kostry přednášek v power-pointu. Je vhodné si je vytisknout předem a místo psaní se soustředit na vlastní výklad.

PPT kostra je jistou pomůckou při studiu. V žádném případě si ale nedělá nárok nahradit ani přednášku, ani skripta, ani jiný ucelený učební text.

Kostra bude dodatečně nepatrně upravována. Na spodní části obrázků je datum, které odpovídá poslední úpravě.

Slidy označené * nebyly na přednášce promítány a přesahují požadavky pro tento kurs. Mohou ale být užitečné pro získání ucelenějšího obrazu o látce.

Na stránce i slidech je stále řada chyb. Budu vděčný za vaši každou pomoc a konstruktivní připomínku!


19.02. M.S. 2 hod.: Předmět a rozdělení fyziky. Rozměr a jednotky. Základní jednotky SI. Předpony násobných jednotek. Úvod do vektorového počtu a základní matematiky. fIcz_01,

20.02. M.S. 3 hod.: Úvod do problematiky fyzikálních měření.

Úvod do mechaniky. Kinematika, pohyb přímočarý rovnoměrnný a rovnoměrně zrychlený. Pohyb po kružnici rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Vrhy. fIcz_02, fIcz_03

26.02. M.S. 2 hod.: Základy dynamiky translačního a rotačního pohybu hmotných bodů. Newtonovy zákony. Základní dynamické veličiny. Moment hybnosti, moment setrvačnosti. fIcz_04

27.02. M.S. 3 hod.: Dynamika systému částic a dokonale tuhého tělesa. Statika. Hmotný střed. Steinerova věta. fIcz_05

05.03. M.S. 2 hod.: Gravitace. Keplerovy zákony, Newtonův Gravitační zákon. Tíhové zrychlení, tíha. Práce, potenciál, konzervativní pole, potenciální a kinetická energie v gravitačním poli. Gradient. fIcz_06

06.03. M.S. 3 hod.: Úvod do nauky o pružnosti a pevnosti. Potenciálová jáma. Stabilní a labilní rovnováha. Napětí a deformace. Normálové a tečné namáhání. Hookův zákon. Základní materiálové parametry. (Tenzor napětí a deformace). Tekutiny z hlediska nauky o pružnosti. fIcz_07

12.03. M.S. 2 hod.: Základy mechaniky kapalin a plynů. Základy hydrostatiky. Pascalův a Archimedův zákon. Úvod do hydrodynamiky. Zákony zachování: Rovnice kontinuity, zachování hybnosti. fIcz_08

13.03. M.S. 3 hod.: Hydrodynamika. Zachování energie, Bernoulliho rovnice a její aplikace. Hydrodynamika viskózních kapalin. Newtonovská kapalina. Stokesův vztah. Reynoldsovo číslo. Hydrodynamika krevního oběhu. fIcz_09

19.03. M.S. 2 hod.: Kmity a vlnění. Definice kmitu. Periodický kmit. Harmonický kmit. Časová závislost výchylky, rychlosti, zrychlení, kinetické a potenciální energie. Celková energie. Souvislost úhlové frekvence a úhlové rychlosti (harmonický pohyb jako průmět rovnoměrného pohybu po kružnici). fIcz_10

20.03. M.S. 3 hod.: Torzní kmity, kyvadla. Skládání kmitů. Úvod do vlnění. Harmonické vlny a jejich hlavní parametry: vlnová délka, vlnočet, vlnové číslo (úhlový vlnočet), rychlost šíření. Souvislost prostorové a časové periodicity. Prostorové šíření vln: rovinná vlna, vlnový vektor. fIcz_11

26.03. M.S. 2 hod.: Typické vlastnosti vln: princip superpozice, interference, stojaté vlnění. Dopplerův jev. fIcz_12

27.03. M.S. 3 hod.: Termika I: Teplo a teplota. Jednotky teploty. Tepelná roztažnost a rozpínavost plynů. Souvislost t. roztažnosti a nesymetrie potenciálové jámy, roztahování dutin, roztaľnost kapalin, anomálie vody, teplotní napětí. Nultá věta TD. Měření teploty. Absolutní teplotní ąkála. Kalorimetrie, měrné teplo a tepelná kapacita. Skupenská tepla. přeměny. Vedení tepla. Ideální plyn a jeho stavová rovice. fIcz_13

02.04. M.S. 2 hod.: Termika II: Základy kinetické teorie plynů a její hlavní důsledky. Ekvipartiční theorém, Daltonův a Avogadrův zákon. Termika III: Poznámky k Maxwellovu rozdělení rychlostí. Střední volná dráha (souvislost s rychlostí zvuku). Termodynamika I:. 1. věta TD. fIcz_14

03.04. M.S. 3 hod.: Termodynamické děje po speciální cestě: izochorický, izobarický, izotermický, adiabatický a polytropický, ilustrace, je-li pracovní látkou 1 mol ideálního plynu. Termodynamika II: Tepelný stroj. Účinnost vratných cyklů, Carnotův cyklus. Entropie a její změna při speciálních dějích. fIcz_15, fIcz_16

10.04. M.S. 3 hod.: Termodynamika III: Statistická interpretace entropie. Makrosystém a mikrosystém. TD potenciály a jejich význam při speciálních dějích.

Exkurze do vyšší termodynamiky a statistické fyziky: Stavové rovnice reálných plynů, stanovení podmínek TD rovnováhy. Vícesložkové a vícefázové systémy. Fázové diagramy, fázové přechody, trojný a kritický bod, Gibbsovo pravidlo fází. fIcz_17

Úvod do elektrostatiky. Náboj a jeho známé vlastnosti. Coulombův zákon. Porovnání elektrostatického a gravitačního pole. Elektrická intenzita. Tok elektrické intenzity. Nábojová hustota. Gaussova věta a příklady jejího užití. fIIcz_01

16.04. M.S. 2 hod.: Práce v elektrostatickém poli, konzervativní pole, potenciál, gradient. Elektrický dipól, jím vytvářené pole a jeho chování ve vnějąím poli. Popis pole pomocí siločar a ekvipotenciálních ploch. Rozložení náboje ve vodiči. Intenzita v okolí hran a hrotů. fIIcz_02

17.04. M.S. 3 hod.: Elektrický náboj a pole ve vodičích. Elektrický dipól, pole které vytváří a jeho chování ve vnějším poli.

Pojem kapacity. Kondenzátory a jejich zapojení.

Chování nevodivých látek v elektrostatickém poli. Orientační a indukovaná polarizace dielektrika. Vložení dielektrika mezi elektrody kondenzátoru. Hustota elektrostatické energie ve vakuu a v látkách. fIIcz_03

23.04. M.S. 2 hod.:Pole stacionárních proudů. Definice proudu, hustota proudu, Ohmův zákon v integrálním tvaru. Zdroje. Rezistance a rezistory.

Mikroskopický pohled na proud. Ohmův zákon v diferenciálním tvaru. Měrný odpor a vodivost a jejich teplotní změny. fIIcz_04

24.04. C.D. 3 hod.: Pohyb náboje, rychlost chaotického pohybu, driftová rychlost a rychlost šíření pole.

I. a II. Kirhoffův zákon a jeho použití. Příklad na řešení obvodů. Princip superpozice. Metoda obvodových proudů - příklad na efektivnější řešení obvodů. Théveniova poučka a příklad jejího použití. Reálné zdroje. Výpočet předřadných odporů a bočníků. fIIcz_05

30.04. M.S. 2 hod.: Reálné zdroje. Měření napětí, proudu a odporu. Termočlánek. Peltiérův článek. Supravodivost.

Magnetismus I: Kvalitativní popis. Magnetické pole vytvářené proudy. Působení magnetického pole na proudy. fIIcz_06

07.05. M.S. 2 hod.: Magnetismus II: Kvantitativní popis. Biot-Savartův a Ampérův zákon. Magnetický dipól, jím vytvářené pole a jeho chování ve vnějším magnetickém poli. Lorentzova síla a její aplikace. Magnetické pole solenoidu a toroidu. Pohyb náboje v elektrickém a magnetickém poli. fIIcz_07

14.05. M.S. 2 hod.: Hmotnostní spektroskpopie. Hallův jev. Chování látek ve vnějším magnetickém poli. Elektromagnetická indukce, výroba elektrického proudu a přenos výkonu. Faradayův a Lentzův zákon. fIIcz_08

15.05. M.S. 3 hod.: Cívky, indukčnost. Přechodové jevy na cívce a kondenzátoru. Střídavé proudy. Jejich vznik a popis. Střední a efektivní hodnoty. Činný výkon střídavého proudu, účiník. Chování ideálních R, L, C v obvodech napájených střídavým napětím. Popis pomocí komplexních veličin. Zobecněný Ohmův zákon. Chování kombinací R, L, C. Kapacitní a induktivní zátěž, paralelní a seriová rezonance. Thompsonův vztah. Maxwellovy rovnice. Elektromagnetické vlny. Využití různých druhů EMA záření. fIIcz_09

21.05. M.S. 2 hod.: Základy geometrické optiky. Huyghensův a Fermatův princip. Aplikace na odvození zákona odrazu a Snellova zákona pro lom. Související jevy: totální odraz, fata morgana. Obecné požadavky na optickou soustavu. Idealizace - tenká čočka, ohnisková vzdálenost. Tlustá čočka. Jedoduché optické přístroje: lidské oko, lupa, okulár, mikroskop, dalekohled. Poznámky k vlnové optice. fIIcz_10

22.05. M.S. 3 hod.: Úvod do moderní fyziky : Jevy a experimenty, které způsobily pád klasické fyziky a jejich využití. Krátká exkurze do teorie relativity (speciální a obecné), kvantové fyziky a atomové fyziky. Závažné otázky soudobé fyziky. Jak je starý vesmír? Existuje v něm život? Je vesmír deterministický? fIIcz_11

Na začátek

Program přednášek pro dálkové studium:

Studenti denního studia mají 3 hodiny přednášek týdně. S tím se 20 hodin, které mají dálkaři bohužel nemůže srovnávat. Protože ale požadavky na znalosti musí být srovnatelné, přednášky se týkají jen nejzávažnějších témat a předpokládá se, že značnou část látky nastudují studenti samostatně. Vodítkem mohou být přednášky v power pointu pro studenty denního studia, uvedené výše a u jednotlivých přednášek.

04. 03. (C2: 08:00-12:00) M.S. 4 hod.: Úvod do vektorového počtu a základní matematiky.
Úvod do mechaniky. Kinematika, pohyb přímočarý rovnoměrnný a rovnoměrně zrychlený. Pohyb po kružnici rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Vrhy.
Základy dynamiky (I): Dynamika translačního a rotačního pohybu hmotných bodů. Newtonovy zákony. Základní dynamické veličiny. Síla, hybnost, práce, výkon a kinetická energie.
Základy dynamiky (II): Dynamika systému částic a dokonale tuhého tělesa. Hmotný střed. Momenty síly, hybnosti a setrvačnosti. Steinerova věta. Statika.
Samostudium: Předmět a rozdělení fyziky. Rozměr a jednotky. Základní jednotky SI. Předpony násobných jednotek.
Gravitační pole. Keplerovy zákony, Newtonův gravitační zákon. Tíha a tíhové zrychlení. Práce v konzervativním poli. Potenciál, potenciální energie v gravitačním poli. Gradient.
fIcz_01, fIcz_02, fIcz_03, fIcz_04, fIcz_05, fIcz_06,

18.03. (C2: 10:00-12:00) M.S. 2 hod.: Úvod do nauky o pružnosti a pevnosti. Potenciálová jáma. Stabilní a labilní rovnováha. Napětí a deformace. Normálové a tečné namáhání. Hookův zákon. Základní materiálové parametry.
Základy mechaniky kapalin a plynů. Základy hydrostatiky. Tekutiny z hlediska nauky o pružnosti. Pascalův a Archimedův zákon. fIcz_07, fIcz_08,

01.04. (C2: 10:00-12:00) M.S. 2 hod.: Úvod do hydrodynamiky. Zákony zachování: Rovnice kontinuity, zachování hybnosti, zachování energie - Bernoulliho rovnice a její aplikace.
Kmity a vlnění. Definice kmitu. Periodický kmit. Harmonický kmit. Časová závislost výchylky, rychlosti, zrychlení, kinetické a potenciální energie. Celková energie. Souvislost úhlové frekvence a úhlové rychlosti (harmonický pohyb jako průmět rovnoměrného pohybu po kružnici). Torzní kmity, kyvadla. Skládání kmitů.
fIcz_09, fIcz_10, fIcz_11,

02.04. (C2: 10:00-13:00) L.H. 3 hod.: Úvod do vlnění. Harmonické vlny a jejich hlavní parametry: vlnová délka, vlnočet, vlnové číslo (úhlový vlnočet), rychlost šíření. Souvislost prostorové a časové periodicity. Prostorové šíření vln: rovinná vlna, vlnový vektor. Typické vlastnosti vln: princip superpozice, interference, stojaté vlnění. Dopplerův jev.
Hlavní pojmy termiky. Teplo, teplota, tepelná roztažnost, vedení tepla. Ideální plyn. Stavová rovnice. Ekvipartiční teorém.
Úvod do termodynamiky. 0., 1. 2. a 3. věta termodynamická. Aplikace na ideálním plynu.
fIcz_12, fIcz_13, fIcz_14, fIcz_15, fIcz_16, fIcz_17,

15.04. (C2: 13:00-15:00) M.S. 2 hod.: Úvod do elektrostatiky. Náboj. Elektrické pole. Coulombův zákon. Gaussova věta. Potenciál. Potenciální energie. Rozdělení látek z hlediska schopnosti přenášet náboj.
fIIcz_01, fIIcz_02,

16.04. (C2: 08:00-11:00) M.S. 3 hod.: Kapacita. Kondenzátory. Elektrický dipól. Dielektrika.
Úvod do elektrokinetiky. Proud, druhy proudu. Ohmův zákon. Měrný odpor.
vznik.
Úvod do magnetostatiky. Magnetické pole. Jeho působení na proudy a náboje, jeho Magnetický dipól. Magnetické chování látek.
Úvod do elektromagnetismu. Faradayův a Lentzův zákon. Vlastní a vzájemná indukčnost. Výroba elektrického proudu.
fIIcz_03, fIIcz_05, fIIcz_06, fIIcz_07,

29.04. (C2: 08:00-10:00) M.S. 2 hod.: Střídavé proudy. Úvod do řešení střídavých obvodů. Transformátor.
Maxwellovy rovnice. Elektromagnetické vlny. Úvod do geometrické optiky.
fIIcz_08, fIIcz_09, fIIcz_10,

30.04. (C2: 08:00-10:00) M.S. 2 hod.: Stavba atomu.
Úvod do moderní fyziky.
fIIcz_11,

Na začátek