Home to ÚAFM
Home to M.S. Homepage
Informační stránka předmětu přehled fyziky
KBBV/C3800
pro studenty předmětu: Základy dozimetrie a nukleární medicíny KBBV FCHT UPCE
(LS 2014/2015)
Aktualizováno 13. 03. 2017
Přednášející: Doc. Miloš Steinhart ÚAFM FCHT UPCE
Počet přístupů (od 20. 02. 2006 (1607=msbio006)): CNW:Counter

M.S.

Vítejte na informační stránce předmětu přehled fyziky pro studenty KBBV FCHT.
Zde získáte informace, týkající se přednášek a aktuálního >>>¿ programu
Zájemcům o stručný ale užitečný souhrn fyziky, lze doporučit útlou knihu: Fyzika v kostce od V. Lanka a M. Vondry.
Pro zájemce o hlubší souhrn fyziky, lze doporučit knihu: Přehled středoškolské fyziky od E. Svobody a kol.
Vhodné příklady k procvičování najdete například na stránkách pro DFJPi kam je dal laskavě k dispozici kolega Dr. Zajíc:
Příklady SF.
FI&II.
Neučte se je mechanicky, ale snažte se co nejlépe porozumět fyzikálnímu principu jejich řešení!
Pro zájemce o použití fyziky v běžném životě doporučuji navšívit stránku. Velmi zajímavé jsou též přípravné texty k FO.
V minulém roce vyšla velice zajímavá knížka fyzikálních bajek: Straka v říši entropie.
Pro zájemce o moderní fyziku existuje pěkná kniha od George Gamowa: Pan Tomkins v říši divů. Její první český překlad vyšel v roce 1986.
Od předloňského podzimu byl vysílán zajímavý pořad Rande s Fyzikou.

Spojení na přednášejícího:

Studentská 84, místnost 06 036 (514)
Telefon: 466 036 029
Telefon do kanceláře katedry: 466 036 026
Email: Milos.Steinhart@upce.cz
Vyjímečně (nefunguje, když jsem mimo CZ): SMS: 608 282 434


Hlavní informace:

Program přednášek pro studenty denního studia. Aktuální>>>¿

Budu vděčný za každou připomínku k této stránce, k výuce nebo k činnosti katedry obecně.
Za kolektiv katedry fyziky M. Steinhart


Program přednášek:

Přehled fyziky je normálně naplánován na první 4 dvouhodinové přednášky předmětu. Základy dozimetrie a nukleármí medicíny.
Protože v tomto semestru je pro základní čast k dispozici jen 6 hodin místo 8, bude první přednáška souhrnem dvou prvních normálních přednášek s tím, že studenti si část materiálu nastudují sami.
Přednášející upřesní na první přednášce, o jaké části půjde.

Ke každé přednášce je připojena doprovodná power-pointová prezentace.

Prezentace jsou ale pohou kostrou výkladu a měly by sloužit jen jako pomoc při studiu. V žádném případě si nedělají nárok nahradit ani přednášku, ani skripta, ani jiný ucelený učební text.

Na druhé straně prezentace přesahují rozsah přednášek. Obsahují slidy, označené jednou hvězdičkou. Ty nebyly promítány nebo jim nemohl být věnován dostatek času. Předpokládá se, že se k nim studenti při studiu vrátí a jejich obsah budou umět. Dále rezentace obsahují slidy označené dvěmi hvězdičkami. Ty přesahují požadavky pro tento kurs. Jsou ale v prezentcích ponechány pro možnost hlubšího studia souvislostí a získání ucelenějšího obrazu o probírané látce.

Prezentace je vhodné si vytisknout předem a místo psaní se soustředit na vlastní výklad.

Na stránce i slidech je stále řada chyb. Budu vděčný za každou vaši pomoc a konstruktivní připomínku!

FZDNM_01 25. 02. 2016 M.S. 2 hod. HA-C1 od 07:00 : Základní fyzikální pojmy a veličiny: nechanika
Fyzikální veličiny, jejich rozměr a jednotky. Základní jednotky SI. Předpony násobných jednotek.
Kinematika hmotného bodu. Pohyb přímočarý rovnoměrnný a rovnoměrně zrychlený. Pohyb po kružnici rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Pohyb křivočarý.
Obecné důsledky pro veličiny závislé na čase.
Základy dynamiky translačního pohybu. Newtonovy zákony. Základní dynamické veličiny: Hybnost, síla, impuls síly, práce, kinetická energie, výkon.
fnuk_01

FZDNM_02 03. 03. 2016 M.S. 2 hod. HA-C1 od 07:00 : Základní fyzikální pojmy a veličiny: elektřina a magnetismus
Náboj, jeho vlastnosti a interakce. Kapacita, nabilé vodivé těleso, kondenzátory.
Elektrický proud, rezistance a rezistivita.
Úvod do magnetismu a elektromagnetismu.
fnuk_23
fnuk_02
Základy fyziky atomu. Elektronový obal.
Elektromagnetické vlny a fotony. Spektrum a energie.
Arom. Elektronový obal. Souvislost existence diskrétních hladin energií elektronů v obalu a optických a rentgenových spekter.
fnuk_03

FZDNM_03 10. 03. 2016 M.S. 2 hod. HA-C1 od 07:15 : Základy fyziky atomového jádra.
Fyzikální vlastnosti radionuklidů. Radioaktivita a obecnější jaderné reakce.
Interakce záření s prostředím, principy detekce ionizujícího záření (především beta, gama). Scintilátory.
fnuk_04
Chyby měření.
fIfei_00

Na začátek